دو سال پس از قيام 57 و تداوم مبارزات انقلابي كارگران و زحمتكشان انقلابي ايران!

نوشته موجود كه توسط كميته جوانان سوسياليست كرج(نبرد) تايپ مجدد و باز منتشر شده نوشته اي است از گروه كمونيستي نبرد از شاخه هاي انشعابي سازمان پيكار در راه رهايي طبقه كارگر در اوان دو سالگي انقلاب 57 و تحليلي بر شرايط سياسي موجود در جامعه و يك جمع بندي سياسي از دوسال پس از انقلاب، كه در فضاي موجود بين نيروهاي سياسي ديگر چنين ادبياتي كمتر به چشم خورده و مي خورد، اميد آن است تا نسل نوين انقلابيون ايران از سنن تاريخي چپ و انقلابيون اجتماعي استفاده نموده و بتوانند چنين سبك كاري و ادبياتي را به شرابط موجود توسعه دهند.
مقدمه
"مسئله اساسي هر انقلاب قدرت حاكمه در كشور است"
دو سال از قيام بهمن ماه 57 و استقرار رژيم جمهوري اسلامي ميگذرد و بايد بگوئيم كه نه تنها مسئله انقلاب از نقطه نظر زحمتكشان و پرولتاريا حل نشده است، يعني بلحاظ عدم ايجاد شرايط ذهني، پرولتاريا  نتوانسته است بر اريكه قدرت سوار گردد، بلكه در صفوف جنبش كمونيستي نيز اولاً بدليل انحرافات ايدئولوژيك ناشي از ارزيابي غلط از سيستم سرمايه داري وابسته و نتيجتاً برخورد انحرافي به نقش طبقات در اين سيستم و ثانياً بدليل عدم شناخت از تئوري ماركسيستي دولت كه يكي از پيش شرطهاي تحليل و تبيين از قدرت سياسي حاكم و در نتيجه تعيين روش و تاكتيك پرولتارياست انحرافات عميقي در جنبش به وجود آمده است.

تبليغات سوسياليستي: شماره3

زنده باد اشغال وال استريت
زنده باد اشغال را اين بار در خيابان ها و با اشغال ديوارهاي شهري فرياد زديم، رفقا بيش از اين نبايد حرف زد، ماشين سرمايه داري نه تنها با سكوت كه با فرياد هم تسخير نخواهد گرديد، امروز وقت آن رسيده كه در پيشگاه هم طبقه اي هاي خود در سرتاسر كره خاكي به واقعيت انقلاب بپيونديم در صفوف مشترك بر عليه كليت سرمايه داري، مبارزه با صفحات سفيد به ياري رنگ سياه اينبار در شهر رخ مي نمايد تا نشانگر كارائي تئوري انقلابي باشد.
لازم به ذكر است كه نصب استيكر هاي مذكور در مناطق مركزي شهر و در ميدان شاه عباسي، خيابان اميري، چهار راه طالقاني و ميدان آزادگان اتفاق افتاده است.
از تمامي رفقا دعوت به عمل مي آيد تا با عمل مشترك مبارزه را به پيش برانند.
email:j.sosyalist@gmail.com
ادامه عكس ها را در ادامه مطلب ببينيد

سمینار همبستگی با جنبش جهانی ضد سرمایه داری، ریشه های بحران و چشم انداز آینده در كرج برگزار شد!


سمینار "همبستگی با جنبش جهانی ضد سرمایه داری، ریشه های بحران و چشم انداز آینده" به دعوت کانون مدافعان حقوق کارگر با شرکت تعدادی از اعضای تشکل‌ها و فعالان حوزه های کارگری، زنان و دانشجویان در روز جمعه 13 آبان 1390 در کرج برگزار شد.
در این سمینار، ابتدا هدف از برگزاری سمینار و همچنین برخی دیدگاه های موجود در مورد مبارزات ضدسرمایه داری و ضرورت این مبارزات قرائت شد که متن آن در ذیل همین گزارش درج شده است. سپس سخنرانان به نوبت نظرات خود را در این زمینه ارائه دادند.

گذشته را ثبت تا مسير آيندگان گشوده گردد!


بنابر فضاي امنيتي و جو پليسي موجود در جامعه ي ما كه بازتاب احساس خطر سقوط از جانب حكومت است، چرا كه خود بهتر از هر كسي مي داند در بين مردم از مشروعيت لازم براي بقا برخوردار نيست، جوانان و نيروهايي كه مي بايد راه گشاي جامعه براي آينده گردند به دليل زيستن در خفقان ديكتاتوري، توانايي عرض اندام سياسي را نداشته و اغلب بر خلاف آنكه خود را در جبهه ضديت با حكومت مي يابند، اما توان عمل سياسي كه سازمانيابي اولين گام آن است را در خود نديده و آنرا مسيري پر مخاطره مي يابند كه به حق نيز چنين است.

تبلیغات سوسیالیستی: شماره2

طی روز های اخیر و مشخصاً از اول اردیبهشت کمیته نبرد [جوانان سوسیالیست کرج] در یک برنامه تعریف شده اقدام به پخش اطلاعیه خیابانی اول ماه مه برابر با روز جهانی کارگر نمودند.
اطلاعیه موجود به دو صورت در سطح محلات کارگری کرج از جمله میان جاده، حصارک، چهار راه طالقانی پخش گردیده است.
فاز اول: پخش اطلاعیه به صورت تراکت و شبنامه
فاز دوم: نصب آن به صورت استیکر(برچسب) در مناطق عبور مردم که از جمله ی آن می توان باجه های تلفن، تقسیم برق، بیلبوردهای تبلیغاتی و دیوار ها مثال زد.
زنده باد سوسیالیسم
مرگ بر سرمایه داری
مرگ بر حکومت فقر و گرسنگیاطلاعیه خیابانی کمیته نبرد به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی کارگر

11اردیبهشت برابر با اول ماه مه یعنی روز جهانی کارگر پیش روی ماست، خواست جنبش مردمی نان است کار و آزادی، آن هم در دوره ای که جهاد اقتصادی چیزی نیست جز سرازیر شدن سود ها ی کلان به جیب سرمایه دارن و خالی تر شدن سفره کارگران و زحمتکشان، بدین جهت ما نیز از پس روز جهانی خود (روز جهانی کارگر) مگر در مسیری که به نفع ما باشد گام برنخواهیم داشته و تمام تلاش خود را می گذاریم تا سال جهاد اقتصادی را به سال ستیز طبقاتی بر علیه سرمایه داران تبدیل کنیم.
مرگ بر سرمایه داری
زنده باد رزم طبقاتی کارگران

کتاب: شورای بیکاران سن پطرزبورگ1905

نویسنده: سرگی مالی شف
باز انتشار: کمیته نبرد [جوانان سوسیالیست کرج]

پیشگفتاری بر بازنگاری
این جزوه بر اساس کتاب موجود قدیمی که چندی پیش به دست ما رسید بازنگاری شده است، البته کتاب موجود بنا بر کیفیت چاپی قدیمی و گذر زیادی از زمان تولید آن بسیار ناخوانا و گاهاً غیر قابل خواندن بود، به خصوص اسامی موجود در کتاب که به دلیل نا آشنایی با بسیاری از شخصیت های آن ممکن است به اشتباه تایپ شده باشند اما همچنان سعی ما بر آن بوده که این تغییرات ناخواسته تا حد امکان ذهن خواننده را با فضای آن جامعه همسان سازد.

تبلیغات سوسیالیستی: شماره1

پیش به سوی تشکیل حزب طبقه کارگر

پخش 100 نسخه استیکر با عنوان مرگ بر سرمایه داری و پیش به سوی تشکیل حزب طبقه کارگر توسط کمیته نبرد [جوانان سوسیالیست کرج] طی روز های گذشته صورت گرفته و بدین وسیله کمیته جوانان سوسیالیست کرج آغاز فعایت خویش را اعلام می نماید.
این اکت تبلیغاتی در حالی صورت می گیرد که طبقه کارگر ایران به عنوان نیروی اصلی تغییر بنیادین جامعه در زمان سرمایه داری فاقد حزب سیاسی طبقاتی خویش بوده و در شرایط سیاسی کنونی ایران ضرورت وجود این حزب هر آنچه بیشتر احساس می گردد و کمیته جوانان سوسیالیست کرج با همین هدف، در راستای کمک به این امر طبقاتی کارگری خود به وجود آمده است.
پیش به سوی تشکیل حزب فراگیر طبقه کارگر

1
2
3